PRAWO CYWILNE

W zakresie obsługi spraw z dziedziny prawa cywilnego Kancelaria oferuje w szczególności reprezentację w sprawach:

 • własność, ochrona własności , współwłasność, zniesienie współwłasności, zasiedzenie;
 • prawa rzeczowe ograniczone;
 • zobowiązania, umowy, przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych: doradztwo, analiza, badanie pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym;
 • reprezentacja i doradztwo w sprawach wieczystoksięgowych: badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie wniosków wieczystoksięgowych;
 • prawo spadkowe: nabycie spadku, dział spadku;
 • roszczenia odszkodowawcze: z umów ubezpieczenia, w tym też OC i AC, z tytułu czynów niedozwolonych;
 • ochrona dóbr osobistych;
 • najem lokali, dzierżawa gruntów;
 • roszczenia wynikające z umów sprzedaży: sprawy o zapłatę, roszczenia z umów opartych na prawie konsumenckim, dotyczące gwarancji i rękojmi, ochrony konsumentów, związanych z niedozwolonymi klauzulami umownymi;
 • roszczenia z umów cywilnoprawnych: w tym umów zlecenia, umów o dzieło, umów o roboty budowlane, umów o świadczenie usług;
 • roszczenia wekslowe;
 • doradztwo na etapie postępowania egzekucyjnego.